2023-10-19

Yutaka Matsuzawa at Mori Art Museum, Tokyo